Usluge javnih nabavki za ponuđače

Novi Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 91/19), u daljem tekstu Zakon, stupio je na snagu i primenjuje se od 01.07.2020. godine. Na osnovu člana 3. stav 1. i člana 4. stav 1. Zakona naručioci su korisnici budžetskih sredstava. Ova kategorija subjekata bliže je definisana Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, … 93/12). Obaveza svih korisnika budžetskih sredstava je da nabavke sprovode u skladu sa Zakonom, izrade interni akt naručioca, izrade godišnji plan javnih nabavki, vode evidenciju o javnim nabavkama i izveštavaju Upravu za javne nabavke i Državnu revizorsku instituciju.

U skladu sa navedenim, nudimo vam:

    1. Stručna analiza konkursne dokumentacije i izrada spiska potrebnih dokumenata za podnošenje ponude;

    2. Priprema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije;

    3. Stručna pomoć pri pripremanju i izradi ponude;

    4. Stručna pomoć pri otvaranju ponuda;

    5. Stručna analiza odluka naručilaca;

    6. Uvid u ponude drugih ponuđača, analiza podataka i iznalaženje osnova za podnošenje Zahteva za zaštitu prava ;

    7. Stručna pomoć i vođenje postupka zaštite prava ponuđača;

    8. Pomoć u praćenju javnih poziva;

    9. Praćenje zakonske regulative iz oblasti javnih nabavki;

    10. Interna obuka lica ponuđača zaduženih za javne nabavke;

Postupak javnih nabavki sprovodi iskusan tim službenika za javne nabavke, komercijalnih i eksperata iz oblasti prava i finansija, sa dugogodišnjim iskustvom u javnim nabavkama budžetskih ustanova, što je, uz angažovanje vaših stručnih lica, garant visoko kvalitetne realizacije navedenih aktivnosti.