Često postavljana pitanja

I odgovori

Pod pojmom javne nabavke podrazumeva se:

– nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili više javnih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali bez obzira da li su dobra, usluge ili radovi namenjeni za javne svrhe, kao i

– nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili više sektorskih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali, pod uslovom da su dobra, usluge ili radovi namenjeni obavljanju neke od sektorskih delatnosti.

Prema odredbama novog Zakona o javnim nabavkama, Portal javnih nabavki više ne predstavlja samo mesto na kojem će naručioci objavljivati oglase o javnim nabavkama, već se celokupan postupak i komunikacija u vezi sa postupkom javne nabavke odvija na Portalu javnih nabavki.

U postupku javne nabavke učestvuju naručioci (javni i sektorski naručioci) i ponuđači.

Novi Zakon o javnim nabavkama ne predviđa javne nabavke male vrednosti kao vrstu postupka za sprovođenje javnih nabavki.

Кancelarija za javne nabavke je posebna organizacija koja sprovodi monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama. Učestvuje u izradi zakona i drugih propisa i donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki. Daje mišljenja o primeni odredaba ZJN i drugih propisa i pruža stručnu pomoć. Priprema smernice, priručnike, kao i druge publikacije u oblasti javnih nabavki. Priprema izveštaje o javnim nabavkama, preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki i sarađuje sa domaćim i stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki u cilju unapređenja sistema javnih nabavki.

Upravlja Portalom javnih nabavki, preko kojeg se odvijaju svi postupci javnih nabavki i ovlašćena je za podnošenje zahteva za zaštitu prava, zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i sprovođenje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima kada na osnovu monitoringa uoči nepravilnosti u primeni propisa o javnim nabavkama.

Svaka javna institucija postoji radi ostvarenja određenog javnog interesa. Da bi ostvarile neki javni interes, institucijama su neophodni resursi. Resursi koje država troši u postupcima javnih nabavki su od posebnog značaja, imajući u vidu da javne institucije troše resurse u čijem stvaranju nisu direktno učestvovale. Iz tog razloga javlja se potreba uspostavljanja mehanizama koji treba da obezbedi korišćenje tih sredstva na transparentan i zakonom regulisan način.

Javne nabavke su jedan od instrumenata koji obezbeđuje efikasno korišćenje javnih sredstava i razvoj konkurencije, u skladu s načelima ekonomije, efikasnosti i efektivnosti.

Ponuđač je privredni subjekt koji je podneo ponudu. Privredni subjekt je svako lice ili grupa lica, koje na tržištu nudi dobra, usluge ili radove.

Prema odredbama ZJN, javni naručioci su:

– Republika Srbija, odnosno republički organi; – organi autonomne pokrajine;

– organi jedinice lokalne samouprave;

– pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ako je ispunjen bilo koji od sledećih uslova, i to: da se više od 50% finansiraju iz sredstava javnog naručioca, da nadzor nad radom tih pravnih lica vrši javni naručilac, da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tih pravnih lica imenuje javni naručilac; kao i

– grupe prethodno navedenih naručilaca

 
Prema odredbama ZJN, sektorski naručioci su:

– javni naručioci koji obavljaju sektorsku delatnost,

– privredna društva koja obavljaju sektorsku delatnost nad kojima javni naručilac može imati, direktno ili indirektno, preovlađujući uticaj na osnovu svojine, finansijskog udela ili pravila na osnovu kojih je organizovano i

– drugi subjekti koji obavljaju sektorsku delatnost na osnovu isključivih ili posebnih prava.

Javni poziv je oglas koji su naručioci (i javni i sektorski) dužni da objave u postupcima javne nabavke.

Javni poziv se objavljuje putem Portala javnih nabavki, na standardnom obrascu čija je sadržina propisana Pravilnikom o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 93/20). Dakle, sam Portal kreira ovaj oglas, na osnovu podataka koje naručilac unese prilikom pripreme postupka.

Državna revizorska institucija je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, koji je za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran Narodnoj skupštini.

U okviru svojih ovlašćenja, Državna revizorska institucija obavlja reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja koja obuhvata ispitivanje finansijskih transakcija i odluka u oblasti javnih nabavki, kao i reviziju svrsishodnosti poslovanja koja obuhvata ispitivanje trošenja sredstava iz budžeta i drugih javnih sredstava radi izveštavanja da li su upotrebljena u skladu s načelima ekonomije, efikasnosti i efektivnosti, kao i u skladu s planiranim ciljevima.

Državna revizorska institucija ovlašćena je za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Naručilac je dužan da donese godišnji plan javnih nabavki koji sadrži sledeće: podatke o predmetu javne nabavke i CPV oznaku, procenjenoj vrednosti javne nabavke, vrsti postupka javne nabavke i okvirnom vremu pokretanja postupka.

Takođe, naručilac u planu javnih nabavki navodi ukoliko nabavku sprovodi preko tela za centralizovane javne nabavke. Plan javnih nabavki obuhvata samo javne nabavke.

Plan javnih nabavki kao i sve njegove kasnije izmene ili dopune, naručilac ima obavezu da objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od deset dana od dana donošenja.