Usluge javnih nabavki za naručioce

Novi Zakon o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 91/19), u daljem tekstu Zakon, stupio je na snagu i primenjuje se od 01.07.2020. godine. Na osnovu člana 3. stav 1. i člana 4. stav 1. Zakona naručioci su korisnici budžetskih sredstava. Ova kategorija subjekata bliže je definisana Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, … 93/12). Obaveza svih korisnika budžetskih sredstava je da nabavke sprovode u skladu sa Zakonom, izrade interni akt naručioca, izrade godišnji plan javnih nabavki, vode evidenciju o javnim nabavkama i izveštavaju Upravu za javne nabavke i Državnu revizorsku instituciju.

U skladu sa navedenim, nudimo vam:

    1. Izrada internog akta naručioca

    2. Izrada godišnjeg Plana nabavki

    3. Sprovođenje postupaka javnih nabavki:

  • Izrada odluka;
  • Izrada konkursne dokumentacije;
  • Izrada zapisnika o otvaranju ponuda (za nabavke bez primene ZJN);
  • Izrada izveštaja o stručnoj oceni ponuda;
  • Izrada odluke o dodeli ugovora/obustavi postupka;
  • Izrada ugovora;
  • Priprema odgovora na zahtev za zaštitu prava;
  • Vođenje evidencije o javnim nabavkama.

    4. Izrada izveštaja o realizaciji Plana nabavki i dostavljanje istih Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji

    5. Praćenje zakonske regulative iz oblasti javnih nabavki

    6. Interna obuka lica naručioca zaduženih za javne nabavke

Postupak javnih nabavki sprovodi iskusan tim službenika za javne nabavke, komercijalnih i eksperata iz oblasti prava i finansija, sa dugogodišnjim iskustvom u javnim nabavkama budžetskih ustanova, što je, uz angažovanje vaših stručnih lica, garant visoko kvalitetne realizacije navedenih aktivnosti.