У складу са циљевима и мисијом КГБ набавке, компанијама које у процесу јавних набавки учествују као понуђачи, нудимо следеће услуге:

  • Стручна анализа конкурсне документације и израда списка потребних докумената за подношење понуде;
  • Припрема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације;
  • Стручна помоћ при припремању и изради понуде;
  • Стручна помоћ при отварању понуда;
  • Стручна анализа одлука наручилаца;
  • Увид у понуде других понуђача, анализа података и изналажење основа за подношење Захтева за заштиту права ;
  • Стручна помоћ и вођење поступка заштите права понуђача;
  • Помоћ у праћењу јавних позива;
  • Праћење законске регулативе из области јавних набавки;
  • Интерна обука лица понуђача задужених за јавне набавке;

Информације