У складу са нашом мисијом и стручношћу, за компаније које у процесу јавних набавки учествују као наручиоци нудимо следеће услуге:

 1. Израда интерног акта наручиоца
 2. Израда годишњег Плана набавки
 3. Спровођење поступака јавних набавки:
  • Израда одлука и решења;
  • Израда конкурсне документације;
  • Израда записника о отварању понуда;
  • Израда извештаја о стручној оцени понуда;
  • Израда одлуке о додели уговора/обустави поступка;
  • Израда уговора;
  • Постављање потребних докумената на Портал јавних набавки;
  • Припрема одговора на захтев за заштиту права;
  • Вођење евиденције о јавним набавкама.
 4. Израда кварталних и годишњег извештаја о реализацији Плана набавки и достављање Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
 5. Интерна обука лица наручиоца задужених за јавне набавке

Поступак јавних набавки спроводи искусан тим службеника за јавне набавке, комерцијалних и експерата из области права, финансија, просвете, здравства, грађевине и других области, са дугогодишњим искуством у јавним набавкама буџетских установа, што је, уз ангажовање ваших стручних лица, гарант високо квалитетне реализације наведених активности.

Информације